Phân bón Growmore NPK 30.10.10 (phát triển mầm, thân, lá) – Lọ 100gr

30.000

Với tỷ lệ đạm cao, phân bón NPK 30.10.10 giúp cho cây trồng phát triển mầm mạnh; thân, chồi mập mạp, lá mướt

Phân bón Growmore NPK 30.10.10 (phát triển mầm, thân, lá) – Lọ 100gr

30.000