Thuốc trị nấm, thối nhũn – KinKinBul 72WP gói 45gr

25.000

  • Kin Kin Bul 72WP là chế phẩm trừ bệnh hỗn hợp giữa 2 hoạt chất Mancozeb và Cymoxanil có tác động tiếp xúc nội hấp và lưu dẫn mạnh
  • Kin Kin Bul chuyên phòng và trừ bệnh thối nhũn cho hoa phong lan trong mùa mưa hiệu quả cao.
Thuốc trị nấm, thối nhũn – KinKinBul 72WP gói 45gr

25.000